Aquest document, (conjuntament amb tots els documents en ell esmentats) estableix les condicions per les quals es regeix l’ús d’aquest lloc web i la compra de productes en el mateix (d’ara endavant, les “Condicions”).

Si us plau, llegeixi atentament les presents Condicions, el nostre Avís Legal, Política de Privacitat  i Política de cookies abans d’usar aquest lloc web.

En utilitzar aquest lloc web o fer una comanda a través del mateix l’usuari consent quedar vinculat per aquestes Condicions i per la nostra Política de Privacitat, per la qual cosa si no està d’acord amb les mateixes, no ha d’usar aquest lloc web.

Aquestes Condicions poden ser modificades. L’usuari ha de llegir-les periòdicament, ja que les Condicions vigents al moment de celebració de cada contracte (tal com aquest es defineix més endavant) o a falta d’aquest, al moment d’ús del lloc web seran les que li resultin aplicables.

Si té alguna pregunta relacionada amb les Condicions o la Política de Privacitat pot posar-se en contacte amb nosaltres a través del nostre formulari de contacte, o enviant-nos un correu electrònic a  bet@llepol.cat.

 

 1. LES NOSTRES DADES

La venda d’articles a través d’aquest lloc web es realitza sota la denominació d’Elisabet Carbonell Esteruelas, amb NIF 77784558F, i amb domicili a Avda. Enric Benet 14, 43814 Vila-rodona.

 

 1. LES SEVES DADES I LES SEVES VISITES EN AQUEST LLOC WEB

La informació o dades personals que ens faciliti es tractaran de conformitat a allò establert en la Política de Privacitat. En fer ús d’aquest lloc web, l’usuari consent al tractament d’aquesta informació i dades, i declara que tota la informació o dades que ens faciliti són certes i es corresponen amb la realitat.

 

 1. ACCÉS I ÚS DEL NOSTRE LLOC WEB

Tant l’accés al lloc web com l’ús no consentit que pugui fer-se de la informació continguda en el mateix, és exclusivament responsabilitat de qui ho realitza.

No respondrem de cap conseqüència, dany o perjudici que pogués derivar-se d’aquest accés o ús, o de l’incompliment de les presents condicions, termes i polítiques, ni ens farem responsables dels errors de seguretat que es puguin produir ni dels desperfectes que es puguin causar al sistema informàtic de l’usuari (hardware i software) o als fitxers o documents emmagatzemats en aquest com a conseqüència de: (I) la presència d’un virus en l’ordinador de l’usuari que sigui utilitzat per la connexió als serveis i/o productes oferts per Elisabet Carbonell Esteruelas a través del seu lloc web; (II) un mal funcionament del navegador; (III) l’ús de versions no actualitzades del sistema.

En fer ús d’aquest lloc web i realitzar comandes a través del mateix, l’usuari es compromet a:

 1. Fer ús d’aquest lloc web únicament per realitzar comandes legalment vàlides.
 2. No realitzar cap comanda falsa o fraudulenta. Si raonablement es pogués considerar que s’ha fet una comanda d’aquesta índole estarem autoritzats a anul·lar-la i informar a les autoritats pertinents.

III. Facilitar-nos la seva adreça de correu electrònic, adreça postal i/o altres dades de contacte de forma veraç i exacta. Així mateix, l’usuari consent que puguem fer ús d’aquesta informació per posar-nos en contacte si és necessari. Si no ens facilita tota la informació que necessitem, no podrem cursar la seva comanda.

 

 1. DISPONIBILITAT DEL SERVEI

Llépol ofereix els seus productes a tot el territori peninsular espanyol, així com a les Illes Balears. No es realitzen operacions d’enviaments amb residents de les Illes Canàries, Ceuta o Melilla.

 

5. SISTEMES DE VENDA

Els clients podran realitzar la compra a través d’internet en la nostra botiga online www.llepol.cat, per e-mail bet@llepol.cat o per telèfon al 609789920.

 

6.COM ES FORMALITZA EL CONTRACTE.

Per procedir a la compra d’un dels nostres productes l’usuari ha de clicar damunt del producte o productes escollits que s’afegiran a la seva cistella de compra.

A continuació, si compta amb algun Cupó podrà aplicar-ho, així com s’afegiran les despeses d’enviament corresponent. Durant el procés de compra l’usuari podrà estipular dues adreces diferents, una d’enviament, i posteriorment una de diferent per a la facturació.

Una vegada realitzats aquests passos l’usuari omplirà les dades de facturació, i  un cop verificat que les dades de la comanda són correctes efectuarà el pagament mitjançant la modalitat escollida.

Transferència bancària:

Si selecciona com a mitjà de pagament transferència bancària, rebrà per correu electrònic el detall de la confirmació de la seva comanda, amb el número de compte al que s’ha d’efectuar la transferència bancària a nom d’Elisabet Carbonell Esteruelas al següent compte IBAN de CaixaBank: ES46-2100-0165-6101-0070-0797. És molt important que indiqui al camp “assumpte” o “concepte” de la transferència el número de comanda, així com el nom i cognoms amb el que s’ha realitzat la compra.

No es considerarà conforme la comanda fins que es constati de forma efectiva per la nostra entitat bancària que s’ha efectuat l’ingrés al nostre compte corrent. Tingui en compte que el temps mínim que tarda normalment en fer-se efectiva la transferència entre dos entitats financeres diferents, és de dos dies laborables. Si coincideixen el banc emissor i receptor, el temps d’espera es redueix a un dia.

Les possibles comissions bancaries que li cobri el seu banc per la transferència corren a càrrec seu.

Targeta de crèdit (Visa, MasterCard, JCB i American Express):

Des de Llépol, garantim que cadascuna de les transaccions que realitza amb nosaltres és 100% segura. Totes les operacions que impliquin la transmissió de dades personals o bancàries es realitzen utilitzant un entorn segur. Llépol utilitza un servidor segur basat en la tecnologia de seguretat estàndard SSL (Secure Socked Layer). Tota la informació que ens transmeti viatja xifrada a través de la xarxa.

En iniciar l’últim pas del procés de compra havent escollit el pagament amb targeta de crèdit, el connectarem mitjançant connexió segura directament al Terminal de Venda de l’entitat financera, CaixaBank, des d’on introduirà les dades de la seva targeta que li indiquin i la validarà. Posteriorment el banc indicarà si l’operació és conforme, i automàticament el nostre sistema començarà a processar la seva comanda.

Llépol no registra aquesta informació en la seva base de dades ja que no té cap accés a ella.

Les targetes de crèdit estaran subjectes a comprovacions i autoritzacions per part de l’entitat emissora de les mateixes, però si aquesta entitat no autoritzés el pagament, no ens farem responsables per cap retard o falta de lliurament i no podrem formalitzar cap Contracte amb vostè.

Informació detallada sobre el pagament amb Targetes de crèdit:

El TPV virtual és un dispositiu preparat per a treballar de manera totalment segura dins de l’operativa de vendes a través d’internet, és a dir:

 1. Intentarà contactar amb el banc emissor de la targeta par a sol·licitar l’autenticació del titular (verificació de la seva identitat) abans de sol·licitar la corresponent petició d’autorització. D’aquesta forma es garantitza que només el titular genuí, propietari de la targeta, podrà operar amb ella.
 2. Implementa SSL en totes les comunicacions que impedeixen la interceptació de la informació per tercers. Per tant, la confidencialitat està assegurada en totes les comunicacions que s’estableixen durant la transacció.
 3. També habilita mecanismes per a provar l’autenticitat de l’origen de les transaccions i que impedeixen, així mateix, la manipulació de dades per tercers. D’aquesta forma s’assegura la integritat de les dades de la transacció.
 4. Les dades de les targetes no són conegudes pel comerç, amb el que s’evita que aquesta informació pugui ser utilitzada posteriorment per tercers de manera fraudulenta. (La millor manera de salvaguardar en el comerç una informació sensible de clients és no tenir-la).

Per tant, totes les transaccions que es realitzen a través del nostre TPV Virtual comptaran amb totes les garanties de seguretat, confidencialitat i integritat per als agents participants: titulars de targetes i les seves entitats emissores, i comerços i les seves entitats adquirents.

Les dades concernents al número de la seva targeta de crèdit deixen només constància en las entitats financeres amb les que treballem. A més s’utilitza un sistema d’encriptació de dades amb la màxima seguretat. Llépol no pot registrar aquesta informació en cap moment.

En determinats casos i per a prevenir possibles incidències, Llépol es reserva la possibilitat de sol·licitar a un client un mitjà de pagament concret en el cas de que no s’acrediti fefaentment la identitat del comprador.

Paypal

El client serà conduït a la web de PayPal aprofitant la seva plataforma de pagament segur. Una vegada efectuat el procés de pagament, serà reconduït altra vegada a la pàgina web de Llépol.

Una vegada al web de PayPal podrà realitzar el pagament amb el seu compte personal de Paypal. Paypal pot retenir un import a mode de fiança o assegurança en intentar realitzar una compra a través de la seva plataforma (des d’uns cèntims a 1€). Aquest import el reemborsarà PayPal en un mes aproximadament. El cobrament d’aquest import no garanteix que la compra estigui realitzada.

Una vegada efectuat el pagament, rebrà un correu electrònic dins de les 24 hores següents confirmant la comanda realitzada, quedant formalitzat el Contracte.

El contracte es formalitzarà en llengua catalana, *(i s’arxivarà electrònicament sent accessible per a l’usuari) *Si no s’arxiva electrònicament i no és accessible per l’usuari, treure-ho.

 

 1. DISPONIBILITAT DELS PRODUCTES

Totes les comandes de productes estan subjectes a la disponibilitat dels mateixos. En aquest sentit, si es produeixen dificultats quant al subministrament de productes o si no queden articles en stock, ens reservem el dret de facilitar-li informació sobre productes substitutius de qualitat igual o superior que podrà encarregar sense increment de preu. Si no desitja fer una comanda d’aquests productes substitutius, li reemborsarem qualsevol quantitat que haguessis pogut abonar.

 

 1. ENVIAMENT

Sense perjudici de l’establert en la clàusula 7 anterior respecte de la disponibilitat dels productes i tret que es produeixin circumstàncies extraordinàries, els terminis d’entrega poden oscil·lar en una franja compresa entre els 3 i els 5 dies laborables, depenent del destí. Cal comptar entre 1 i 2 dies de manipulació, i entre 1 i 3 dies per part de l’empresa de transport. Com que les comandes surten de Llépol, a Vila-rodona, Alt Camp, les que tinguin com a destinació aquesta mateixa província o ciutats grans, però no segur, que tinguin un enviament de 24-48 hores per part de l’empresa de transports, i les províncies més llunyanes segurament rebran els enviaments al cap de 72 hores de ser despatxats del magatzem.

L’empresa encarregada de fer el transport és Nacex, que cobreix tot el territori peninsular.

A l’efecte de les presents Condicions, s’entendrà que s’ha produït el “lliurament” o que la comanda ha estat “lliurada” al moment en el qual la persona que realitza la compra o un tercer indicat per qui realitza la compra adquireixi la possessió material dels productes, la qual cosa s’acreditarà mitjançant la signatura de la recepció de la comanda en l’adreça de lliurament convingut.

 

 1. IMPOSSIBILITAT DE LLIURAMENT

Si ens resulta impossible efectuar el lliurament de la teva comanda, intentarem buscar un lloc segur per deixar-ho. Si no podem trobar un lloc segur, la seva comanda serà retornada al magatzem. Així mateix, li deixarem una nota explicant on es troba la comanda i com fer-ho perquè li sigui enviada de nou.

Si preveu no estar en el lloc de lliurament a l’hora convinguda, preguem que contacti amb nosaltres per convenir el lliurament en un altre dia.

 

 1. TRANSMISSIÓ DEL RISC I LA PROPIETAT

Els riscos dels productes seran a càrrec del client a partir del moment del seu lliurament.

El client adquirirà la propietat dels productes quan rebem el pagament complet de totes les quantitats degudes en relació amb els mateixos, inclosos les despeses d’enviament, o bé al moment del lliurament (segons la definició continguda en la clàusula 8 anterior), si aquesta hagués tingut lloc en un moment posterior.

 

 1. PREU I PAGAMENT

El preu dels productes serà el que s’estipuli a cada moment en el nostre lloc web, excepte en cas d’error manifest. Malgrat intentem assegurar-nos que tots els preus que figuren a la pàgina són correctes, poden produir-se errors. Si descobríssim un error en el preu d’algun dels productes que l’usuari ha encarregat, l’informarem amb la major rapidesa i li donarem l’opció de re-confirmar la seva comanda al preu correcte o bé anul·lar-la. Si no aconseguim posar-nos en contacte amb vostè, la comanda es considerarà cancel·lat i se li reemborsaran íntegrament les quantitats que haguessin estat abonades.

No estarem obligats a subministrar-li cap producte al preu inferior incorrecte (fins i tot encara que haguem enviat la Confirmació de Comanda) si l’error en el preu és obvi i inequívoc i hagués pogut ser reconegut de forma raonable per l’usuari com a preu incorrecte.

Tots els preus de productes seran en euros, inclòs l’impost sobre el Valor Afegit (IVA), que correspongui per a cada producte. Les despeses d’enviament s’afegiran a l’import total durant el procés de compra.

En la factura, en el cas de que el client ho sol·liciti, és podrà veure l’import total amb el desglossament de les diferents bases imposables, si és que n’hi ha, i amb el seu corresponent tipus impositius.

Els preus poden canviar a qualsevol moment, però (excepte en l’establert anteriorment) els possibles canvis no afectaran a les comandes en tràmit als quals hàgim enviat una Confirmació de Comanda.

 

 1. POLÍTICA DE DEVOLUCIONS.

12.1 Dret legal a desistir de la compra.

Dret de desistiment.

Si està contractant com a consumidor i usuari, té dret a desistir del present Contracte en un termini de 14 dies naturals sense necessitat de justificació.

El termini de desistiment expirarà als 14 dies naturals del dia en què el client o un tercer indicat pel client, diferent del transportista, va adquirir la possessió material dels béns.

Per exercir el dret de desistiment, haurà de notificar-nos a Elisabet Carbonell Esteruelas, al domicili a Avda. Enric Benet 14, 43814 Vila-rodona, o enviant un correu electrònic a bet@llepol.cat, o al nostre formulari de contacte, la seva decisió de desistir del contracte a través d’una declaració inequívoca (per exemple, una carta enviada per correu postal o electrònic). Podrà utilitzar el model de formulari de desistiment que figura com a Annex a les presents Condicions, malgrat el seu ús no és obligatori.

Per complir el termini de desistiment, n’hi ha prou que la comunicació relativa a l’exercici per la seva banda d’aquest dret sigui enviada abans que venci el termini corresponent.

 

Conseqüències del desistiment.

En el cas de desistiment per la seva banda, li retornarem tots els pagaments efectuats per vostè, incloses les despeses d’enviament (amb l’excepció de les despeses addicionals resultants de l’elecció per la seva banda d’una modalitat de lliurament diferent a la modalitat menys costosa de lliurament ordinari que oferim) sense cap demora indeguda i, en tot cas, dintre dels 14 dies naturals a partir de la data en la qual ens informi de la seva decisió de desistir del present Contracte.

Procedirem a efectuar el reemborsament utilitzant el mateix mitjà de pagament emprat per vostè per a la transacció inicial. No incorrerà en cap despesa com a conseqüència del reemborsament. No obstant això l’anterior, podrem retenir el reemborsament fins a haver rebut els béns, o fins que ens presenti prova de la devolució dels mateixos, segons quina condició es compleixi primer.

Recollirem els productes mitjançant la mateixa companyia de transports que va realitzar l’entrega en un termini màxim de 14 dies naturals a partir de la data en què ens comuniqui la seva decisió de desistiment del Contracte. Es considerarà complert el termini si efectues la devolució dels béns abans que hagi conclòs aquest termini.

Vostè haurà d’assumir el cost directe de devolució de béns, que serà el mateix import que l’enviament de la compra realitzada (independentment de si el client va realitzar la compra amb l’enviament amb alguna promoció/ oferta).

 

12.2 Disposicions comunes

El seu dret a desistir del Contracte serà aplicable exclusivament a aquells productes que es retornin en les mateixes condicions en què els va rebre. No es farà cap reemborsament si el producte ha estat manipulat, o de productes que no estiguin en les mateixes condicions en les quals es van lliurar o que hagin sofert algun dany, per la qual cosa haurà de tenir cura amb els productes mentre estiguin en la teva possessió.

Podrà realitzar les devolucions gratuïtament a: Avda. Enric Benet 14, 43814 Vila-rodona

En cas que no desitgi retornar els productes a través d’alguna de les opcions gratuïtes disponibles, serà responsable dels costos de devolució. Si us plau, ha de tenir en compte que si decideix retornar-nos els articles a ports deguts estarem autoritzats a carregar-li les despeses en que puguem incórrer.

Després d’examinar l’article li comunicarem si té dret al reemborsament de les quantitats abonades.

El reemborsament de les despeses de transport únicament es realitzaran quan el dret de desistiment s’exerciti dins del termini legal i es retornin tots els articles que componen la comanda en qüestió.

El client assumirà el cost i risc de retornar-nos els productes, tal com s’ha indicat anteriorment. Si té algun dubte, contacti amb nosaltres.

 

12.3 Devolucions de productes defectuosos

Llépol accepta devolucions únicament en el cas de que algun dels articles de la panera sigui defectuós o no arribi al seu destí en les seves condicions òptimes. En aquest cas el client haurà de comunicar-nos-ho mitjançant correu electrònic a bet@llepol.cat i nosaltres assumirem les despeses d’enviament corresponents a la devolució, i una vegada rebut i comprovat l’article defectuós, procedirem a enviar-li, sense cap cost, un nou en substitució.

Si el client optés, per no demanar la substitució, sinó una devolució, es procedirà de la mateixa manera anteriorment descrita. Una vegada comprovat l’estat defectuós del producte, i en el termini de 14 dies de la seva recepció al magatzem, es reintegrarà al client l’import de la panera defectuosa mitjançant el mateix sistema amb el que es va realitzar la compra.

 

 1. RESPONSABILITAT I EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT

Tret que expressament es disposi el contrari en les presents Condicions, la nostra responsabilitat en relació amb qualsevol producte adquirit en el nostre lloc web estarà limitada estrictament al preu de compra d’aquest producte.

Totes les descripcions de productes, i informacions que figuren en aquest lloc web es subministren com a “cos cert” i sense garanties expresses o implícites sobre els mateixos excepte les establertes legalment. En aquest sentit, si contracta com a consumidor i usuari, estem obligats a lliurar-li els articles que siguin conformes amb el Contracte, responent nosaltres davant qualsevol falta de conformitat que existeixi al moment del lliurament del producte.

S’entén que els productes són conformes amb el Contracte sempre que (I) s’ajustin a la descripció realitzada per nosaltres i posseeixin les qualitats que haguem presentat en aquest lloc web, (II) siguin aptes per als usos als quals ordinàriament es destinen els productes del mateix tipus i (III) presentin la qualitat habitual d’un producte del mateix tipus que siguin esperables.

El que es disposa en la present clàusula no afectarà als seus drets com a consumidor i usuari, ni al seu dret a desistir del Contracte.

Amb els límits establerts en la llei, no assumim cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que es contenen en el nostre lloc web.

Estem exempts de responsabilitat derivada d’errors en els continguts que poguessin aparèixer a la web, sempre que no ens siguin imputables.

Així mateix, no garantim la fiabilitat, disponibilitat o continuïtat de la web ni dels seus continguts per motius tècnics, de seguretat o manteniment, per errors del servidor que allotja els continguts o altres intermediaris o proveïdors.

 

 1. PROPIETAT INTEL·LECTUAL

L’usuari reconeix i accepta que tots els drets de propietat industrial i intel·lectual sobre els continguts i/o qualsevol un altre element inserit en aquest lloc web (incloent, a títol merament enunciatiu i no limitatiu, tots aquells elements que conformen l’aparença visual, imatge gràfica i altres estímuls sensorials del lloc web o “look and feel”: marques, logotips, noms comercials, textos, imatges, gràfics, dissenys, sons, bases de dades, programari, diagrames de flux, presentació, arquitectura de navegació, fotografies, així com els codis font de les pàgines web) pertanyen a  Elisabet Carbonell Esteruelas, i/o a tercers als quals li han estat cedits els seus drets.

En cap cas, l’accés al lloc web implica algun tipus de permís, renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial d’aquests drets per part dels seus titulars, tret que s’estableixi expressament el contrari. Aquests termes i condicions d’ús del lloc web no confereixen als usuaris cap altre dret d’utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública del lloc web i/o dels seus continguts diferent als aquí expressament previstos.

Queda totalment prohibida la utilització d’aquests elements, el seu total o parcial reproducció, comunicació i/o distribució amb finalitats comercials o lucratives, així com la seva modificació, alteració, descompilació i/o qualsevol altre acte d’explotació del lloc web.

Sense perjudici de tot l’esmentat anteriorment, si l’usuari o un tercer estima que algun contingut del lloc web pot vulnerar els drets de propietat intel·lectual i industrial, preguem que ens ho faci saber amb la major celeritat.

 

 1. VIRUS, PIRATERIA I ALTRES ATACS INFORMÀTICS

L’usuari no ha de realitzar un ús indegut d’aquest lloc web mitjançant la introducció intencionada en el mateix de virus, troians, cucs, bombes lògiques o qualsevol altre programa o material tecnològicament perjudicial o nociu. L’usuari no tractarà de tenir accés no autoritzat a aquest lloc web, al servidor en què aquest lloc web es troba allotjat o en qualsevol servidor, ordinador o base de dades relacionada amb el nostre lloc web. L’usuari es compromet a no atacar aquest lloc web a través d’un atac de denegació de servei o d’un atac de denegació de servei distribuït.

L’incompliment d’aquesta clàusula podria portar aparellada la comissió d’infraccions tipificades per la normativa aplicable. Informarem de qualsevol incompliment d’aquesta normativa a les autoritats competents i cooperarem amb elles per descobrir la identitat de l’atacant. Així mateix, en cas d’incompliment de la present clàusula, deixarà immediatament d’estar autoritzat a usar aquest lloc web.

No serem responsables de qualsevol dany o pèrdua resultant d’un atac de denegació de servei, virus o qualsevol altre programa o material tecnològicament perjudicial o nociu que pugui afectar al seu ordinador, equip informàtic, dades o materials com a conseqüència de l’ús d’aquest lloc web o de la descàrrega de continguts del mateix o als quals el mateix redirigeix.

 

 1. LINKS DES DEL NOSTRE LLOC WEB

En el cas que el nostre lloc web contingui links a altres llocs web i materials de tercers, aquests links es faciliten únicament a efectes informatius, sense que nosaltres tinguem control algun sobre el contingut d’aquests llocs web o materials, ni de les mesures de seguretat adoptades per qualsevol altre lloc web al que es té accés, pàgines a les quals l’interessat accedeix sota la seva única responsabilitat. Per tant, no acceptem responsabilitat alguna per qualsevol dany o pèrdua derivada del seu ús.

De la mateixa manera, tampoc es garanteix l’absència de virus o altres elements en els continguts enllaçats des d’aquest lloc web que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (hardware i software) i/o en els documents o els fitxers de l’usuari, eximint igualment  a  Elisabet Carbonell Esteruelas de tota responsabilitat derivada dels danys de qualsevol tipus ocasionats per tot el que s’ha descrit anteriorment.

 

 1. XARXES SOCIALS

Li informem que estem presents a les xarxes socials. El tractament de les dades que es dugui a terme de les persones que es facin seguidores a les xarxes socials (i/o realitzin qualsevol vincle o acció de connexió a través de les xarxes socials) de les nostres pàgines oficials es regirà per aquest apartat, així com per aquelles condicions d’ús, polítiques de privacitat i normatives d’accés que pertanyin a la xarxa social que procedeixi en cada cas i acceptades prèviament per l’usuari.

Tractarem les seves dades amb la finalitat d’administrar correctament la seva presència a la xarxa social, informant-ho de les nostres activitats i productes, així com amb qualsevol altra finalitat que les normatives de les xarxes socials permetin.

Queda prohibida la publicació de continguts:

– Que siguin presumptament il·lícits per la normativa nacional, comunitària o internacional o que realitzin activitats presumptament il·lícites o contravinguin els principis de la bona fe.

– Que atemptin contra els drets fonamentals de les persones, faltin a la cortesia a la xarxa, molestin o puguin generar opinions negatives als nostres usuaris o tercers i en general qualsevol contingut que considerem no apropiats.

– I en general que contravinguin els principis de legalitat, honorabilitat, responsabilitat, protecció de la dignitat humana, protecció de menors, protecció de l’ordre públic, la protecció de la vida privada, protecció del consumidor i els drets de propietat intel·lectual i industrial.

Així i tot, ens reservem la potestat de retirar, sense previ avís de la pàgina web o de la xarxa social corporativa aquells continguts que es considerin no apropiats.

 

18.- COMUNICACIONS PER ESCRIT

La normativa aplicable exigeix que part de la informació o comunicacions que li enviem siguin per escrit. Mitjançant l’ús d’aquest lloc web, accepta que la major part d’aquestes comunicacions amb nosaltres siguin electròniques. Ens posarem en contacte amb vostè per correu electrònic o li facilitarem informació penjant avisos en aquest lloc web. A efectes contractuals, consent a usar aquest mitjà electrònic de comunicació i reconeix que tot contracte, notificació, informació i altres comunicacions que li enviem de forma electrònica compleixen amb els requisits legals d’estar per escrit. Aquesta condició no afectarà als seus drets reconeguts per llei.

 

 1. NOTIFICACIONS

Segons el que disposa en la clàusula anterior i tret que s’estipuli el contrari, li podrem enviar comunicacions bé a l’e-mail o bé a l’adreça postal facilitada per vostè a l’hora de realitzar una comanda.

S’entendrà que les notificacions han estat rebudes i han estat correctament tramitades en el mateix instant en què es pengin en el nostre lloc web, 24 hores després d’haver-se enviat un correu electrònic, o tres dies després de la data de franqueig de qualsevol carta. Per provar que la notificació ha estat feta, serà suficient amb provar, en el cas d’una carta, que tenia l’adreça correcta, estava correctament segellada i que va ser degudament lliurada a correus o en una bústia i, en el cas d’un correu electrònic, que el mateix va ser enviat a l’adreça de correu electrònic especificada pel receptor.

 

 1. CESSIÓ DE DRETS I OBLIGACIONS

El Contracte és vinculant tant per a vostè com para nosaltres, i no es permet la cessió del mateix.

 

 1. ESDEVENIMENTS FORA DEL NOSTRE CONTROL

No serem responsables per cap incompliment o retard en el compliment d’alguna de les obligacions que assumim a l’empara d’un Contracte, que sigui fruit d’esdeveniments que estan fora del nostre control raonable (“Causa de Força Major”).

Les Causes de Força Major inclouran qualsevol acte, esdeveniment, falta d’exercici, omissió o accident que estigui fora del nostre control raonable.

 

 1. NUL·LITAT PARCIAL

Si alguna de les presents Condicions o alguna disposició d’un Contracte fossin declarades nul·les i sense efecte per resolució ferma dictada per autoritat competent, els restants termes i condicions romandran en vigor, sense que quedin afectats per aquesta declaració de nul·litat.

 

 1. EL NOSTRE DRET A MODIFICAR AQUESTES CONDICIONS

Tenim dret de revisar i modificar les presents Condicions, termes i polítiques de privacitat en qualsevol moment i sense previ avís, per adaptar-les a les novetats legislatives o jurisprudencials, amb l’obligació, per part de l’usuari de consultar periòdicament aquestes condicions, termes i polítiques a fi i efecte de comprovar o assegurar-se de l’existència de canvis, prenent com a referència la data de l’última actualització.

L’usuari estarà subjecte a les polítiques i Condicions vigents al moment en què usi el present lloc web o efectuï cada comanda, tret que per llei o decisió d’organismes governamentals haguem de fer canvis amb caràcter retroactiu en aquestes polítiques, Condicions o Política de Privacitat, en aquest cas, els possibles canvis afectaran també a les comandes que l’usuari hagués fet prèviament.

 

 1. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les qüestions que se suscitin entre el Titular i l’usuari en relació a l’ús d’aquest portal, els seus continguts, i les relatives a la interpretació, validesa i compliment d’aquestes Condicions, es regiran per les seves pròpies clàusules, i respecte al que no estigués previst per la normativa aplicable vigent.

Qualsevol controvèrsia entre el Titular i l’usuari se sotmetrà als Jutjats i Tribunals de Valls, renunciant l’usuari expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei d’Enjudiciament Civil vigent pogués correspondre-li. Si l’usuari està contractant com a consumidor, res en la present clàusula afectarà als drets que com tal li reconeix la legislació vigent.

 

ANNEX: Model de formulari de desistiment.

(només ha d’emplenar i enviar el present formulari si desitja desistir del contracte)

A l’atenció d’Elisabet Carbonell Esteruelas

Per la present li comunico que desisteixo del meu contracte de venda del següent servei:

Comanda Nº:

Nom del consumidor:

Adreça del consumidor:

Signatura del consumidor (només si el present formulari es presenta en paper)

Data:

0

Comença a escriure i apreta Enter per cercar